بانك اطلاعات همكاران

مدير كل امور دانشجويان

M.saffarinia@pnu.ac.ir

22454990

اداره نخبگان علمی و تولیدات دانشجویی

bn@pnu.ac.ir
باشگاه نخبگان

09124493862

22485299

اداره خدمات مشاوره

daneshjuyan@pnu.ac.ir
اداره مشاوره

22485105

اداره خدمات امور دانشجویان

 sfo.pnu.ac.ir

22455110 -   22485104

1