چهارشنبه 13 تير 1397 گزارش تصویری از یکصدو هفتاد و دومین جلسه شورای فرهنگی
یکصد و هفتاد و دومین جلسه شورای فرهنگی در تاریخ  97/4/13 با حضور جناب آقای دکتر زمانی رئیس محترم دانشگاه ،  جناب آقای دکتر ناجی معاون محترم فرهنگی،اجتماعی و دانشجویی،  جناب آقای دکتر محمدی سرپرست اداره کل فرهنگی و فوق برنامه و اعضاء این شورا در دفتر ریاست برگزار گردید.
1   
1397/4/13 چهارشنبه
4   
1397/4/13 چهارشنبه
7   
1397/4/13 چهارشنبه
10   
1397/4/13 چهارشنبه

2   
1397/4/13 چهارشنبه
5   
1397/4/13 چهارشنبه
8   
1397/4/13 چهارشنبه
11   
1397/4/13 چهارشنبه

3   
1397/4/13 چهارشنبه
6   
1397/4/13 چهارشنبه
9   
1397/4/13 چهارشنبه

 
امتیاز دهی