چهارشنبه 9 خرداد 1397 برگزاری نشست فرهنگی مدیران فرهنگی استان ها با مدیر کل فرهنگی دانشگاه و مسئولین سازمان مرکزی 97/3/9

برگزاری نشست فرهنگی مدیران فرهنگی استان ها با مدیر کل فرهنگی دانشگاه و مسئولین سازمان مرکزی

برگزاری نشست فرهنگی مدیران فرهنگی استان ها با مدیر کل فرهنگی دانشگاه و مسئولین سازمان مرکزی   
1397/3/12 شنبه

 
امتیاز دهی