سه‌شنبه 28 ارديبهشت 1395 گزارش تصویری کارگاه آموزشی در استان تهران به همراه کارشناسان ادره کل فرهنگی و فوق برنامه
1   
1395/3/22 شنبه
6   
1395/3/22 شنبه
11   
1395/3/22 شنبه
15   
1395/3/22 شنبه

2   
1395/3/22 شنبه
7   
1395/3/22 شنبه
12   
1395/3/22 شنبه
16   
1395/3/22 شنبه

3   
1395/3/22 شنبه
8   
1395/3/22 شنبه
13   
1395/3/22 شنبه
17   
1395/3/22 شنبه

4   
1395/3/22 شنبه
9   
1395/3/22 شنبه
14   
1395/3/22 شنبه
18   
1395/3/22 شنبه

5   
1395/3/22 شنبه
10   
1395/3/22 شنبه

 
امتیاز دهی