سه‌شنبه 28 ارديبهشت 1395 گزارش تصویری کارگاه آموزشی برنامه ریزی فرهنگی و آموزش درگاه فرهنگی مورخ 28/2/95

1   
1395/2/29 چهارشنبه
6   
1395/2/29 چهارشنبه
11   
1395/2/29 چهارشنبه
15   
1395/2/29 چهارشنبه

2   
1395/2/29 چهارشنبه
7   
1395/2/29 چهارشنبه
12   
1395/2/29 چهارشنبه
16   
1395/2/29 چهارشنبه

3   
1395/2/29 چهارشنبه
8   
1395/2/29 چهارشنبه
13   
1395/2/29 چهارشنبه
17   
1395/2/29 چهارشنبه

4   
1395/2/29 چهارشنبه
9   
1395/2/29 چهارشنبه
14   
1395/2/29 چهارشنبه
18   
1395/2/29 چهارشنبه

5   
1395/2/29 چهارشنبه
10   
1395/2/29 چهارشنبه

 
امتیاز دهی