چهارشنبه 22 ارديبهشت 1395 گزارش تصویری بازدید جناب آقای دکتر فرهادی وزیر محترم وزارت علوم،تحقیقات و فناوری از دانشگاه پیام نور سازمان مرکزی و رونمایی از 31 عنوان کتاب فرهنگی
34   
1395/2/22 چهارشنبه
48   
1395/2/22 چهارشنبه
84   
1395/2/22 چهارشنبه
127   
1395/2/22 چهارشنبه

8   
1395/2/22 چهارشنبه
53   
1395/2/22 چهارشنبه
107   
1395/2/22 چهارشنبه
152   
1395/2/22 چهارشنبه

Picture 008.jpg   
1395/2/22 چهارشنبه
57   
1395/2/22 چهارشنبه
112   
1395/2/22 چهارشنبه
155   
1395/2/22 چهارشنبه

12   
1395/2/22 چهارشنبه
58   
1395/2/22 چهارشنبه
116   
1395/2/22 چهارشنبه
167   
1395/2/22 چهارشنبه

19   
1395/2/22 چهارشنبه
79   
1395/2/22 چهارشنبه
119   
1395/2/22 چهارشنبه
170   
1395/2/22 چهارشنبه

47   
1395/2/22 چهارشنبه

 
امتیاز دهی