شنبه 4 ارديبهشت 1395 گزارش تصویری جلسه اقتصاد مقاومتی مورخ 4/2/95

1   
1395/2/20 دوشنبه
9   
1395/2/20 دوشنبه
16   
1395/2/20 دوشنبه
22   
1395/2/20 دوشنبه

3   
1395/2/20 دوشنبه
10   
1395/2/20 دوشنبه
17   
1395/2/20 دوشنبه
23   
1395/2/20 دوشنبه

4   
1395/2/20 دوشنبه
11   
1395/2/20 دوشنبه
18   
1395/2/20 دوشنبه
24   
1395/2/20 دوشنبه

5   
1395/2/20 دوشنبه
12   
1395/2/20 دوشنبه
20   
1395/2/20 دوشنبه
25   
1395/2/20 دوشنبه

6   
1395/2/20 دوشنبه
13   
1395/2/20 دوشنبه
19   
1395/2/20 دوشنبه
26   
1395/2/20 دوشنبه

7   
1395/2/20 دوشنبه
14   
1395/2/20 دوشنبه
21   
1395/2/20 دوشنبه
27   
1395/2/20 دوشنبه

8   
1395/2/20 دوشنبه
15   
1395/2/20 دوشنبه

 
امتیاز دهی