متون عمومي
 

اداره نظارت بر کتابخانه های مراکز:

·         نظارت بر عملکرد نرم افزار جامع مدیریت کتابخانه در کلیه مراکز و واحدهای دانشگاه

·         پیگیری مشکلات کلیه کتابخانه های مراکز و واحدها

·         بررسی و تخصیص اعتبارات سالیانه مالی در تفاهم بودجه

 

رئیس اداره : طاهره عسکرزاده
 

تلفن تماس:   2712
 

بيشتر