ارتباط با ما


آدرس: تهران، مینی سیتی، بلوار ارتش، اول شهرک نفت، خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
صندوق پستی: 4697-19395  
کد پستی: 43183-14556
تلفن: 23320000
نمابر: 22441511
پست الکترونیک: info@pnu.ac.ir

بيشتر