مدیران تدوین از ابتدا تا کنون

علیرضا عطایی

شروع مدیریت : 1369

پایان مدیریت : 1371

دکتر محمد قاسم وحیدی اصل

شروع مدیریت : 1371

پایان مدیریت  : 1373

مهندس حسین پروین

شروع مدیریت : آذر 1373

پایان مدیریت  : اسفند 1373

علیرضا عطایی

شروع مدیریت : 1374

پایان مدیریت : 1378

دکتر محمد رضا حمیدی زاده

شروع مدیریت : 1378

پایان مدیریت : 1379

دکتر جهانشاه میرزا بیگی

شروع مدیریت : اردیبهشت 1379

پایان مدیریت : آذر 1379

دکتر ابوالفضل فراهانی

شروع مدیریت : آذر 1379

پایان مدیریت : شهریور 1381

محمد باقر اکبری

شروع مدیریت : مهر 1381

پایان مدیریت :اسفند 1383

دکتر هوشنگ خسروبیگی

شروع مدیریت : اسفند 1383

پایان مدیریت : شهریور 1385

دکتر رضا حاجی حسینی

شروع مدیریت : مهر 1385

پایان مدیریت : آذر 1387

دکتر سید مهدی موسی کاظمی

شروع مدیریت : دی 1387

پایان مدیریت : تیر 1388

دکتر محمد رضا حاتمی

شروع مدیریت : تیر 1388

پایان مدیریت : اردیبهشت 1390

 

دکتر حسن صادقی

شروع مدیریت : خرداد 1390

پایان مدیریت : بهمن 1392

دکتر محمد علی ابراهیمی

شروع مدیریت : بهمن 1392
پایان مدیریت : آبان 1394

دکتر خدیجه دیده بان

شروع مدیریت : آذر 1394
پایان مدیریت: دی 1396