معرفی همکاران
 
حمید رضا فرنیا
سمت : معاون
تلفن: 22485066

اکرم مبارکی
سمت : رئیس گروه فناوری اطلاعات تدوین
تلفن: 2485297

اشرف شوریابی
سمت : رئیس گروه تولید محتوای الکترونیکی
تلفن: 22485294

فاطمه بنی جمالی
سمت : مسئول دفتر
تلفن: 22485114

امیر عالی
سمت : کارشناس مسول
تلفن: 24485228

اکرم خواجه پور خوئی
سمت : کارشناس مسول
تلفن: 22485291

سحر ملاح
سمت : کارشناس
تلفن: 22485296

خدیجه علی نژاد رنجکش
سمت : کارشناس
تلفن: 22485290

زینب حیدری عراقی
سمت : کارشناس
تلفن: 22485319

معصومه محمدی
سمت : کارشناس
تلفن: 22485319

زهرا قربانی
سمت : کارشناس
تلفن: 22485081

سپیده سادات مدنی
سمت : گرافیست
تلفن: 22458306

آتنا عسگری فر
سمت : گرافیست
تلفن: 22485286

فرحناز طلوعیان
سمت : کارشناس
تلفن: 22485094

احمد میارنعیمی
سمت: کارشناس
تلفن: 22485298

 عبدالله فراهانی
سمت: کارشناس
تلفن: 22458238


صمانه ناصری
سمت کارشناس
تلفن: 22458306