معرفی حوزه آموزش


واحد آموزش و امتحاناترئیس اداره خدمات آموزشی و امتحانات استان :جناب آقای اکبر شربتی دانشجوی دکترا رشته جغرافیای انسانی

کارشناس فارغ التحصیلان استان: جناب آقای حمزه ارباب مجنی دارای مدرک لیسانس حسابداری

کارشناس امتحانات استان:جناب آقای رضاعلی نوری دارای مدرک لیسانس ادبیات فارسی

کارشناس آموزش استان :جناب آقای عباس قندهاری دارای مدرک کارشناسی حسابداری