معرفی حوزه فرهنگی و دانشجویی


حوزه فرهنگیسرپرست امورفرهنگی ، دانشجویی،  شاهد و ایثارگر استان : جناب آقای اسماعیل تیموری دارای مدرک کارشناسی ارشد کتابداری