شرایط لغو عدم مراجعه

 

1-       دانشجوي مشمول عدم مراجعه كه يك بار لغو عدم مراجعه شده است براي بار دوم نمي تواند درخواست لغو عدم مراجعه دهد و برابر ضوابط لغو معافيت شده و به ناجا معرفي مي شود .

 

2-       دانشجو با توجه به تعداد واحدهاي  باقي مانده امكان تكميل سقف دوره را داشته باشد.

 

3-       امكان كسب حداقل ميانگين كل براي فراغت از تحصيل ، با توجه به تعداد واحدهاي باقي مانده مقدور باشد.

 

4- لغو عدم مراجعه ،بدون حذف دروس مردودي در كارنامه كلي امكان پذير است .