حوزه اداره کل خدمات آموزشی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی با پیش شماره 2332

دکتر رامین صادقیان

مدیر کل

2560

محمد ذوقی

معاون مدیر کل

2280

ماندانا باسقی

معاون مدیر کل

2904

سمیه جعفری

کارشناس / مسئول دفتر

2560

فریبا پاکزاد کوهسار

رئیس اداره دانش آموختگان

2613-2474

ناصر محسنی

رئیس اداره پذیرش و ثبت نام

2581

علیرضا مهرآور

اداره مشمولین و دانشجویان غیر ایرانی

2568

مازیار آقاجانی فر

کارشناس مسئول کمیسیون موارد خاص

2566

اداره دانش آموختگان

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی با پیش شماره 2332

فریبا پاکزاد

رئیس اداره

2613-2474

طاهره نادی

مسئول دفتر

2613

فاطمه نوری محمد آنی

کارشناس مسئول

2577

مریم دلگشائی

کارشناس مسئول

2504

وحید احمد زاده اصل

کارشناس

2490

محمود مختار جوزانی

کارشناس

2721

محمد رضا امیری

کارشناس

2686

فرید قلی پور

کارشناس

2861

علیرضا عباس پور

کارشناس

22440066

فاطمه نورا

کارشناس

2578

مریم قربانی پور

کارشناس

2578

جعفر کوهی

کارشناس

2289

حجت رستمی روشن

کارشناس

2724

لیلا کریمی

کارشناس

2638

الهام آزاد بخت

کارشناس

2725

اعظم ابراهیمی بسابی

کارشناس

2638

فاطمه آذرنیا

کارشناس

2616

فریبا طاهرخانی

کارشناس

2579

ساحل اسدی

کارشناس

2578

خدیجه رحیم پور

کارشناس

2769

سعید رشیدی

واحد صدور دانشنامه

2509

منوچهر اکبر زاده

واحد صدور دانشنامه

2570

امیر مبارکی

واحد صدور دانشنامه

2572

احمد اعتصامی راد

واحد صدور دانشنامه

2572

مجید اسماعیل بیگی

واحد صدور دانشنامه

2571

رضا گودرزی

بایگان دانش آموختگان

2571

اداره مشمولین و دانشجویان غیر ایرانی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی با پیش شماره 2332

علیرضا مهرآور

رئیس اداره

2568

رضا گودرزی

کارشناس مسئول امور مشمولین

2512

فرشته محمدیان

کارشناس امور کنسولی

2811

مرضیه داورپناه

کارشناس امور کنسولی

2810

زهره مرادخواه

کارشناس امور کنسولی

2814

مسعود قیدی

کارشناس امور کنسولی

2810

اداره پذیرش و ثبت نام

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی با پیش شماره 2332

ناصر محسنی

رئیس اداره

2581

سید احد احدزاده

مسئول دفتر

2581

معصومه صیامی

کارشناس مسئول

2573

فهیمه جعفری

کارشناس مسئول

2576

اکرم سجده ای

کارشناس

2615

مریم نقوی فرد

کارشناس

2574

افسانه ابوالحسنی

کارشناس

2635

مریم مقیسه

کارشناس

2583

زهرا ابوالقاسمی

کارشناس

2583