آیین نامه ها
شیوه نامه رسیدگی و تجدیدنظرخواهی از آراء و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی: پیوست یک، پیوست دو(1398/10/10)
شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی(1398/10/2)
دستورالعمل برگزاری کرسی های ترویجی دانشگاه پیام نور (1398/9/13)
شیوه نامه اجرایی نظارت بر حسن انجام خدمت اعضای علمی(1398/8/26)
آیین نامه پسا دکتری دانشگاه پیام نور بازنگری شده(1398/8/19)
آیین نامه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور(1398/8/14)
آیین نامه بازنگری شده پژوهانه سال 1397 اعضای هیآت علمی(1398/8/14)
آیین نامه تشکیل قطب علمی، بازنگری شده مهرماه 1397
آیین نامه نشریات علمی وزارت علوم مصوب 9/ 2/ 1398
آیین نامه آموزشی دوره دکتری ورودی های پس از سال 1393
آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ورودی های سال 1393
آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ورودی های 1394 به بعد
فعالیتهای علمی مصوب هیأت امنا لازم الاجرا از نیمسال اول 97-96
نامه طراحی و ویرایش سوال  فرم طراحی و ویرایش سوال
فرم مشخصات اعضای علمی
فرم ارزیابی کتاب های دانشگاه پیام نور  فرم نظرسنجی کتاب های دانشگاه پیام نور
تاریخ جلسات، پایان نامه
آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی به انضمام شیوه نامه اجرایی و... تاریخ اجرا 1395/10/1  دریافت شود
آیین نامه دوره های آموزش های عالی آزاد دانشگاه پیام نور
قانون پیشگیری و تقلب در آثار علمی
نسخه پایانی آیین نامه استخدامی اعضای علمی، شهریور 1395
بيشتر