کمیته منتخب
آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی به انضمام شیوه نامه اجرایی و... تاریخ اجرا 1395/10/1  دریافت شود(1398/10/10)

فهرست نمایه های معتبر بین المللی منتشر شده در تارنمای دفتر برنام ریزی پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری 
پیوست

فهرست نشریات JCR 2018 منتشر شده در تارنمای وزارت علوم: پیوست 1، پیوست 2
منشور و موازین اخلاق پژوهش تهیه شده توسط مرکز برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم تحقیات و فناوری. دریافت شود
شیوه ارسال آثار برای کمیته منتخب به صورت الکترونیکی قابل اجرا از تاریخ 1397/9/1:
روند اجرایی
پیوست 1
پیوست 2
پیوست 3
پیوست 4
پیوست 5

امتیازهای لازم برای تبدیل وضعیت اعضای علمی:
پیوست 1
پیوست 2
پیوست 3
اصلاحیه امتیازهای لازم برای تبدیل وضعیت اعضای علمی:
پیوست 1
پیوست 2
پیوست 3
پیوست 4
این امتیازها از درگاه اداره کل منابع انسانی بخش فرم ها نیز قابل دریافت است.

کاربرگ بررسی برخی موارد مهم برای متقاضیان ارتقای رتبه و کمیته منتخب
کاربرگ حضور فعال و تمام وقت
کاربرگ کیفیت تدریس
کاربرگ نظم و انضباط
  • برای دیدن همه کاربرگ های مورد نیاز به نشانی درگاه اصلی دانشگاه، ساختار دانشگاه، هیأت ممیزه نگاه شود. اینجا

خلاصه شرایط ارتقا به استادی
خلاصه شرایط ارتقا به دانشیاری

راهنمای مراحل کلی اقدام و بررسی درخواست ارتقای مرتبه
گزارش نامه علمی (شناسنامه)عضو هیات علمی آموزش متقاضی ارتقا مرتبه
گزارش نامه علمی (شناسنامه) عضو هیات علمی آموزش متقاضی تبدیل وضعیت
گزارش نامه علمی(شناسنامه) عضو هیات علمی آموزش متقاضی تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به قطعی
پیوست یک،  پیوست دو،  پیوست سه
برخی نکات درخصوص تنظیم و آماده سازی فرمهای گزارش نامه علمیفرم تبدیل وضعیت
فرایند و نحوه تکمیل فرم
راهنمای تکمیل ماده 1

اعضای کمیته منتخب بخش ادبیات فارسی و زبان های خارجی

رئیس کمیته منتخب         آقای دکتر کریمی فیروزجایی
دبیر کمیته منتخب           خانم دکتر روشن
کارشناسان                  سرکار خانم علوی 

ایمیل کمیته منتخب   selectcomit.gr@pnu.ac.ir
بيشتر