آيين‏نامه نحوه انتخاب رئيس دانشكده

                                            آيين‏نامه نحوه انتخاب رئيس دانشكده

 

پيرو پيشنهاد رئيس دانشگاه درخصوص تعيين رئيس دانشكده از طريق انتخابات، آيين‏نامه نحوه انتخاب رئيس دانشكده به شرح ذيل به تصويب شوراي دانشگاه رسيد:

ماده1- شرايط داوطلبان:

كليه اعضاي هيات علمي هر دانشكده كه واجد شرايط ماده 4 آيين‏نامه مديريت دانشگاه‏ها و موسسات آموزش عالي مصوب دويست‏وچهل‏ونهمين جلسه مورخ 11/4/1370 شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستند و داراي سابقه مديريت نيز مي‏باشند مي‏توانند داوطلب احراز سمت رئيس دانشكده شوند.

تبصره1- عضو هيات علمي داراي كمتر از پنج سال سابقه كار آموزشي يا پژوهشي در مرتبه حداقل استادياري و يا فاقد سابقه مديريت مي‏تواند داوطلب احراز سمت سرپرستي دانشكده شود.

تبصره2- كليه مسؤولان دانشگاه مي‏توانند داوطلب شوند، ليكن در صورت منصوب شدن موظفند از سمت قبلي خود استعفا دهند.  

ماده 2- مراحل انتخاب :

مراحل انتخاب به شرح زير است:

1-    كليه اعضاي هيات علمي هر دانشكده مي‏توانند به يكي از داوطلبان راي دهند. در اين راي‏گيري، چهار نفر اولي كه حائز بيشترين آرا هستند انتخاب مي‏شوند.

2-    مديران گروه‏هاي آموزشي آن دانشكده با نظارت معاون آموزشي از ميان نفرات اول تا چهارم دو نفر را با راي مخفي انتخاب و به رئيس دانشگاه معرفي مي‏كنند.

تبصره1- اگر نفر اول بيش از نصف آراي كل راي دهندگان را كسب كرده باشد، به عنوان يك نفر از دو نفر موضوع بند 2 اين ماده محسوب مي‏شود، و در آن صورت يك نفر ديگر از ميان نفرات دوم و سوم توسط روساي گروه‏هاي آموزشي انتخاب مي‏شود.

تبصره2- اگر راي نفر چهارم با راي نفر پنجم و يا بعد از آن مساوي باشد، دو نفر از ميان پنج نفر يا بيشتر انتخاب مي‏شوند، و در صورت نافذ بودن مفاد تبصره 1 اين ماده، يك نفر ديگر از ميان سه نفر يا بيشتر انتخاب مي‏شود.

تبصره3- اگر هر يك از افراد مذكور در اين ماده انصراف دهد يا واجد شرايط موضوع ماده 1 نباشد، نفر بعدي كه حائز بيشترين راي مي‏باشد به فهرست موضوع بند 2 اضافه مي‏شود.  

ماده3- انتصاب:

يكي از دو نفر معرفي شده توسط مديران گروه‏هاي آموزشي با حكم رئيس دانشگاه به مدت دو سال به سمت رئيس دانشكده منصوب مي‏شود.

تبصره1- در موارد استثنائي به تشخيص رئيس دانشگاه تصميم‏گيري مي‏شود.

تبصره2- انتصاب رئيس دانشكده براي يك دوره دو ساله ديگر بدون انجام راي گيري مجدد بلامانع است.

    اين آيين‏نامه درسه ماده و دو بند و هفت تبصره، در شصت‏ودومين جلسه شوراي دانشگاه مورخ 10/4/1381 براي اجرا از تاريخ تصويب به مدت چهار سال به تصويب رسيد./ف