دستورالعمل اجرايي كميته بررسي

«دستورالعمل اجرايي كميته بررسي»

 

مقدمه

به منظور بررسي وضعيت داوطلبان و نامزدهاي تصدي پستهاي معاونت دانشگاه، مسئوليت مديريتهاي سازمان مركزي و ارائه نظر مشورتي به رئيس دانشگاه، كميته بررسي، كه به اختصار كميته ناميده مي شود، براساس اين دستورالعمل اقدام مي كند.

ماده1: اعضاي كميته

1-1-      معاون برنامه ريزي و ارزيابي( رئيس كميته)

1-2-      دو نفر به انتخاب هيأت رئيسه

1-3-      يك نفر به انتخاب شوراي مناطق

1-4-      يك نفر به انتخاب اعضاي هئيت علمي شوراي دانشگاه

1-5-      يك نفر از رؤساي دانشكده ها به انتخاب رئيسان دانشكده ها

1-6-      مدير توسعه

تبصره1: اعضاي بندهاي 1-2 الي1-4 از ميان اعضاي هيأت علمي كه داراي مقبوليت عام و اطلاعات كافي از دانشگاه مي باشند انتخاب مي شوند.

تبصره2: اعضاي انتخابي موضوع بندهاي1-2الي1-5 براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره3: اعضاي كميته يك نفر را به عنوان دبير كميته انتخاب مي كنند.

تبصره4: درصورتي كه جايگزين يكي از اعضاي كميته كه تصدي يك مديريت را به عهده دارند مطرح باشد، جلسه بدون حضور عضو تشكيل مي شود.

ماده2: وظايف كميته

2-1- نظرخواهي عمومي به منظور تعيين داوطلبان و نامزدهاي تصدي پست هاي موضوع اين دستورالعمل

2-2- تطبيق شرايط اختصاصي داوطلبان براي تصدي هريك از پست هاي موضوع اين دستورالعمل با عنايت به ضوابط و مقررات مربوط.

2-3- بررسي توانمندي مديريتي، علمي، اجتماعي، فرهنگي وعمومي داوطلبان

2-4- نظارت برعملكرد مديران

2-5- پيشنهاد تمديد يا خاتمه مديريت پس از اتمام دوره هاي مربوط

ماده 3:شرايط داوطلبان تصدي مسووليت

داوطلبان تصدي مسئوليتهاي اين دستورالعمل بايد حايز شرايط عمومي واختصاصي زير باشند.

3-1- شرايط عمومي:

(1) داشتن شرايط بند الف ماده 4 آيين نامه مديريت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي

(2)  آشنا بودن به امور دانشگاه و نظام آموزش باز

(3) داشتن استقلال رأي در تصميم گيري ها

(4) داشتن توان مديريتي درحد مسووليت مربوط

(5) داشتن سابقه كار مفيد مرتبط با مسووليت مربوط

3-2- شرايط اختصاصي:

دارابودن شرايط اختصاصي مورد نياز براي احراز مسووليت مربوط بر اساس آيين نامه مديريت دانشگاهها وموسسات آموزش عالي و ساير مقررات مرتبط

تبصره1: اعضاي هيأت علمي دانشگاه در اولويت مي باشند.

تبصره2: درموارد خاص درصورت عدم احراز شرايط بند3-2، از نظر مرتبه علمي و يا سابقه مديريت، با تأييد كميته و تصويب رئيس دانشگاه، داوطلب تاييد شده به عنوان سرپرست، مسووليت را عهده دار مي شود.

ماده 4: فرايند انتخاب

كميته افراد مورد نظر را با رعايت موارد زير انتخاب مي كند.

4-1- اعلام شرايط اختصاصي داوطلبان براي تصدي سمت مورد نظر

4-2- بررسي زندگينامه داوطلبان براي گزينش اصلح

4-3- تعيين زمان و محل ارائه سمينار و جلسه گفتگو براي هريك از داوطلبان واجد شرايط(درصورت نياز) و برگزاري آن‌ها

4-4- انتخاب حداكثر سه نفر ومعرفي آنان به رئيس دانشگاه.

ماده5: نحوه انتصاب

رئيس دانشگاه پس ازمشورت از ميان افراد معرفي شده، يك نفر رابراي يك دوره سمت مورد نظر منصوب مي كند.

تبصره1: درموارد خاص به تشخيص رئيس دانشگاه تصميم گيري مي شود.

تبصره2: تمديد مسووليت براي يك دوره ديگر با پيشنهاد كميته وتاييد رئيس دانشگاه بلامانع است.

تبصره3: تمديد دوره مسووليت براي بيش از دو دوره تنها در شرايط خاص امكانپذير است.

تبصره4: درصورت اثبات ضعف مديريت و يااحراز تخلف از ضوابط، كميته پيشنهاد خاتمه دوره مسووليت را قبل ازاتمام دوره با ذكر دلايل به رئيس دانشگاه ارائه مي دهد.

 

اين دستورالعمل در5 ماده 17 بند و 10 تبصره در تاريخ 5/3/82 به تصويب هيأت رئيسه دانشگاه رسيد واز تاريخ تصويب قابل اجرا است.