صندوق پس‌انداز اعضاي هيات علمي و كاركنان

آيين‌نامه اجرايي صندوق پس‌انداز اعضاي هيات علمي و كاركنان«

موضوع بند 27 مصوبه مورخ 20/10/79

هيات امناء

مقدمه: در اجراي ماده 27 شانزدهمين صورتجلسه هيات امناي دانشگاه مورخ 20/10/79 اين آيين‌نامه تنظيم شده است.

ماده 1- به دانشگاه اجازه داده مي‌شود نسبت به ايجاد ًًصندوق پس‌انداز اعضاي هيات علمي و كاركنان ً كه در اين آيين‌نامه به اختصار ً صندوق پس‌انداز ًً ناميده مي‌شود براي استفاده اعضاي هيات علمي و كاركنان اداري دانشگاه كه در اين آيين‌نامه به اختصار  ًً كارمند ًً ناميده مي‌شوند، اقدام كند.

تبصره : هريك از مناطق مي‌توانند در سطح مراكز و واحدهاي تابعه با رعايت مفاد اين آيين‌نامه نسبت به ايجاد صندوق پس‌انداز اقدام كنند

ماده 2- فقط كارمندان رسمي و پيماني مشمول مزاياي صندوق پس‌انداز مي‌شوند.

ماده 3- سهم كارمندي كه در هنگام عضو شدن تا 15 سال تمام سابقه خدمت مورد قبول دانشگاه دارد، تا 7% حقوق و مزاياي مستمر ايشان و سهم كارمندي كه در هنگام عضو شدن بيش از 15 سال سابقه خدمت مورد قبول دانشگاه دارد، تا 10% حقوق و مزاياي مستمر ايشان تعيين مي‌شود.

ماده 4- سهم دانشگاه براي كارمندان رسمي يا پيماني برابر سهم كارمند تعيين مي‌شود.

تبصره – سهم دانشگاه تا يك برابر ديگر از محل درآمدهاي اختصاصي براي كارمندان رسمي در صورت پاداري اعتبار قابل افزايش است.

ماده 5- براي هر يك از كارمندان واجد شرايط و متقاضي، يك حساب سپرده و غير قابل برداشت بانكي تا پايان خدمت افتتاح مي‌شود و سهم كارمند، ماهانه از دريافتي او كسر و به حساب مذكور واريز مي‌شود. سهم دانشگاه نيز در يك حساب سپرده و غير قابل برداشت بانكي تا پايان خدمت، كه به نام متقاضي افتتاح مي‌شود، ماهانه واريز خواهد شد. كليه موجودي حساب‌هاي موضوع اين ماده در زمان اشتغال عضو مربوط غير قابل برداشت است.

تبصره – در صورت تمايل عضو به قطع قرارداد در زمان اشتغال، در صورتي كه سابقه خدمت عضو كمتر از پانزده سال تمام باشد تمام سهم كارمند به اضافه سود آن و به ازاي هر سال سابقه خدمت سهم دانشگاه به اضافه سود متعلقه به وي پرداخت مي‌شود و در صورتي كه سابقه خدمت عضو حداقل 15 سال تمام باشد، تمام سهم كارمند و تمام سهم دانشگاه به اضافه سودهاي متعلقه به وي پرداخت مي‌شود 

ماده 6 – موجودي حساب‌هاي موضوع ماده 5 اعم از سپرده‌ها و سود آن (غير قابل برداشت در زمان اشتغال) به هنگام بازنشستگي، استعفا، بازخريدي، از كارافتادگي و يا خروج از خدمت كارمندان رسمي و به هنگام خاتمه قرارداد در خصوص كارمندان پيماني، به طور يكجا در وجه آنان پرداخت مي‌شود.

تبصره: در صورت اخراج شدن عضو از دانشگاه به تبع تخلفات حقوقي ، به ازاي هر سال سابقه خدمت سهم دانشگاه ، به اضافه تمام سهم كارمند با احتساب سود حاصل به عضو پرداخت مي شود.

ماده 7 – در صورتي كه عضو، فوت شود، تمام سهم كارمند و سهم دانشگاه و سودهاي متعلقه به وراث قانوني وي پرداخت مي‌شود.

ماده 8 – در صورتي كه كارمند مشمول اين آيين‌نامه به دستگاه‌هاي مشمول قانون استخدام كشوري ديگري مامور شود، كه حقوق و مزاياي آنان را نيز پرداخت كند، كارمند مكلف است هر ماه سهم خود را به حساب ذي‌ربط واريز و رسيد آن را به ذيحسابي ارايه كند.

ماده 9 – تعداد اعضا هيات مديره صندوق 5 نفر مي‌باشد كه 3 نفر آن‌ها به انتخاب دانشگاه و 2 نفر ديگر به انتخاب اعضا تعيين  مي‌شوند.

ماده 10 – حق زحمت هيات مديره از محل سود حاصل از سهم دانشگاه پرداخت مي‌شود.

ماده11– دانشگاه تمهيدات لازم را به عمل خواهد آورد تا كارمندان مشمول اين آيين‌نامه بتوانند در چارچوب مقررات ذيربط از تسهيلات بانكي (وام ضروري، وام خريد مسكن و ...) برخوردار شوند.

ماده 12 – اعتبار لازم براي تامين سهم دانشگاه از محل اعتبارات جاري در بودجه سالانه به ميزان مقرر در ماده 4 اختصاص مي‌يابد.

ماده 13 – شهيدان، جانبازان از كارافتاده كلي و آزادگان از كار افتاده كلي كه از حقوق حالت اشتغال موضوع قانون حالت اشتغال كارمندان شهيد، جانباز از كار افتاده و مفقود‌الاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب30/6/1372 مجلس شوراي اسلامي استفاده مي‌كنند، مادام كه به شرايط بازنشستگي نرسيده يا فوت نشده‌اند، مشمول اين آيين‌نامه هستند. در مورد شهيدان، درخواست مشترك استفاده‌كنندگان از حقوق حالت اشتغال ملاك برخورداري از مصوبه است و پس از رسيدن كارمند شهيد به شرايط بازنشستگي، وجوه حساب‌هاي سهم كارمند و سهم دانشگاه به تساوي بين عائله قانوني تقسيم‌ مي‌شود.

ماده 14- دانشگاه (سازمان مركزي، مناطق، مراكز و واحدها) ملكف است مفاد مصوبه را به نحو مقتضي به اطلاع كليه كارمندان مشمول برساند و در صورت درخواست كتبي آنان مبني بر استفاده از تسهيلات مصوبه، حساب‌هاي مذكور را افتتاح و هر ماه سهم كارمند و سهم دانشگاه را با رعايت ضوابط اين آيين‌نامه به حساب‌هاي مربوط واريز كند.

- اين آيين‌نامه در 14 ماده و چهار تبصره در پنجاه و سومين جلسه شوراي دانشگاه مورخ 9/3/80 به تاييد رسيد و در تاريخ 1/5/80 در جلسه كميسيون دايمي هيات امنا تصويب شد و از تاريخ تصويب قابل اجرا مي‌باشد.