آيين‌نامه شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه پيام‌نور

آيين‌نامه تشكيل كميته نظارت و ارزيابي در مناطق دهگانه دانشگاه

 

ماده 1- هدف:

هدف از تشكيل كميته نظارت وارزيابي مناطق، نظارت براجراي دقيق قوانين، مصوبات، ضوابط، مقررات، آيين‌نامه‌ها ودستورالعمل‌هاي آموزشي، پژوهشي، اداري , مالي, عمراني و دانشجويي دانشگاه در مراكز و واحدهاي تابعه منطقه و همچنين انجام ارزيابي از فرايندهاي مختلف در مراكز و واحدها است. لازم به ذكر است كه انجام نظارت وارزيابي در چارچوب معيارها، ضوابط و شاخص‌هاي مصوب شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه مي‌باشد. وظايف شوراي نظارت و ارزيابي در خصوص مراكز و واحدهاي تابعه به كميته نظارت و ارزيابي منطقه تفويض مي‌شود و نظارت و ارزيابي عملكرد منطقه با شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه است. اين كميته‌ها زير نظر شوراي نظارت و ارزيابي و معاونت برنامه‌ريزي و ارزيابي فعاليت مي‌كنند.

ماده 2- شرح وظايف كميته:

- پيگيري و اجراي مصوبات شوراي نظارت و ارزيابي حسب مورد در منطقه. 

- بررسي وپيگيري موارد ارجاعي از طرف معاونت برنامه‌ريزي و ارزيابي از طريق رئيس منطقه.

- ارايه نظرهاي مشورتي در مورد مديريت‌هاي اجرايي مراكز و واحدهاي تابعه به رئيس منطقه و معاونت برنامه‌ريزي و ارزيابي.

- نظارت و ارزيابي عملكرد مديران مراكز و واحدهاي تابعه و ارايه گزارش به رئيس منطقه.

- ارزيابي مستمركليه فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي، اداري, مالي, عمراني و دانشجويي درمراكز و واحدهاي تابعه.

- اعزام هيأت تحقيق به مراكز و واحدهاي تابعه براي نظارت و ارزيابي منظم و ارايه گزارش به رئيس منطقه.

- همكاري با گروه‌هاي اعزامي از معاونت برنامه‌ريزي و ارزيابي با هماهنگي رئيس منطقه.

تبصره 1: ارايه هرگونه گزارش به شوراي نظارت و ارزيابي  از طريق رئيس كميته انجام‌ مي‌شود.

تبصره2: ارايه هرگونه گزارش به مراجع خارج از دانشگاه صرفاً از طريق معاونت برنامه‌ريزي و ارزيابي انجام‌ مي‌شود.

ماده 3- تركيب كميته:           

كميته شامل هفت نفر عضو به شرح زير است:  

1.    رئيس منطقه (رئيس كميته).

2.  يكي از رؤساي مراكز و واحدهاي تابعه به انتخاب رؤساي مراكز و واحدها.

3 .  سه عضو هيأت علمي مراكز تابعه منطقه به انتخاب اعضاي هيأت علمي منطقه.                                                                                      

4.    دو تن از كاركنان به انتخاب كاركنان شاغل در مراكز و واحدهاي تحت پوشش منطقه.                                                                                          

تبصره1: داوطلبان عضو هيأت علمي بايد حداقل يك سال سابقه مسؤوليت اجرايي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي داشته‌باشند. 

تبصره2: لازم است كه از كاركنان عضو يك تن كارشناس حوزه اداري, مالي و يك تن كارشناس حوزه آموزش باشند. ضمناً افراد داوطلب بايد داراي تحصيلات كارشناسي و بالاتر با حداقل 2 سال سابقه اجرايي باشند و همچنين از تعهد وحسن شهرت نيز برخوردار باشند.

تبصره3: معاونت برنامه‌ريزي و ارزيابي بر حسن انتخاب اعضاي كميته نظارت خواهدداشت.

تبصره4: حكم اعضاي كميته پس از تأييد معاونت برنامه‌ريزي و ارزيابي توسط رئيس منطقه صادر مي‌شود و تصوير آن در اختيار دبيرخانه شوراي نظارت وارزيابي قرار مي‌گيرد.

تبصره5: در اولين جلسه, دبير كميته از بين اعضاي كميته و با رأي اكثريت نسبي كل اعضا, انتخاب و حكم وي توسط رئيس منطقه صادر مي‌شود.

ماده 4- وظايف دبير كميته:

دبير كميته نظارت و ارزيابي منطقه, وظايف زيررا زير نظر رئيس كميته برعهده دارد:

1. تهيه دستور جلسات و ارسال دعوت نامه براي اعضا.

2. تنظيم صورت جلسات و ارسال آن‌ها با نظر رئيس كميته به معاونت برنامه‌ريزي و ارزيابي و واحدهاي ذيربط.

3. گزارش ساعات حضور اعضاي حقيقي و حقوقي در جلسات كميته به رئيس منطقه.

4.  در دستور كار قرار دادن موارد ارجاعي از طرف شوراي نظارت و ارزيابي و رئيس منطقه.

تبصره1: مسؤوليت اجراي مصوبات كميته برعهده رئيس منطقه است.

اين آيين‌نامه در 4 ماده و 8 تبصره در تاريخ 7/12/81 در  شصت و ششمين جلسه شوراي دانشگاه به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجرا است./ف