دستورالعمل برگزاري انتخابات شوراي دانشگاه

«دستورالعمل برگزاري انتخابات شوراي دانشگاه»

 

  مطابق ماده يازده اساسنامه دانشگاه و آيين‏نامه داخلي شوراي دانشگاه مصوب پنجاه و پنجمين جلسه شوراي دانشگاه مورخ 22/5/80، به منظور برگزاري انتخابات اعضاي شوراي دانشگاه شامل دو نفر از رئيسان منطقه‏ها، چهار نفر از رئيسان مركزها و سه تا پنج نفر از اعضاي هيات علمي رسمي دانشگاه، اين دستورالعمل به شرح ذيل تنظيم شده است. در دستورالعمل مزبور شوراي دانشگاه به اختصار ًشورا ً ناميده مي‏شود.

ماده يك- انتخابات اعضاي شوراي دانشگاه توسط دفتر رياست و روابط عمومي انجام مي‏شود.

ماده دو- اعضاي داوطلب به وسيله پركردن فرم مخصوص، داوطلبي خود را براي شركت در انتخابات اعلام مي‏كنند، اسامي و عكس داوطلبان به همراه برگ راي حسب مورد براي كليه اعضاي هيات علمي، روساي مناطق و روساي مراكز ارسال مي‏شود. حداكثر مدت تكميل برگ راي و عودت آن از زمان ارسال برگ‏هاي راي 25 روز مقرر مي‏گردد.

تبصره: عضو هيات علمي داراي مسووليت رئيس يا سرپرست مركز يا منطقه فقط مي‏تواند به عنوان عضو هيات علمي و يا رئيس و يا سرپرست مركز يا منطقه داوطلب شود.

ماده سه-  عضو هيات علمي داراي مسووليت رئيس يا سرپرست مركز يا منطقه به عنوان راي دهنده فقط مي‏تواند بنا به تمايل خود در انتخابات مربوط به اعضاي هيات علمي، يا رئيسان و مركز يا رئيسان مناطق شركت كند.

تبصره: در صورتيكه فرد راي دهنده موضوع ماده فوق هر دو برگ راي را تكميل كند برگ راي مربوط به انتخاب عضو هيات علمي قرائت خواهد شد.

ماده چهار-  در صورتي كه اعضاي متصدي پست سرپرستي و يا رياست مركز و يا منطقه به هر نحوي فاقد مسووليت شوند، و يا اعضاي هيات علمي مشخص شوند، نفرات بعدي حائز اكثريت آراء حسب مورد و با توجه به نظر رئيس دانشگاه به عنوان عضو شوراي دانشگاه برگزيده خواهند شد.

تبصره1: در صورت نبود فرد حائز اكثريت آراء در ميان روسا و يا سرپرستان مراكز و يا اعضاي هيات علمي، حسب نظر رئيس دانشگاه يك نفر تا پايان دوره به عنوان عضو شورا برگزيده مي‏شود.

تبصره2: در صورت نبود فرد حايز اكثريت آراء در ميان رؤساي مناطق، يك نفر به پيشنهاد شوراي مناطق و تاييد رئيس دانشگاه، به عنوان عضو شورا برگزيده مي‏شود.

پنج- شمارش آرا با حضور نماينده رئيس دانشگاه، نمايندگان دانشكده‏ها، نماينده معاون آموزشي و نماينده معاون برنامه‏ريزي و ارزيابي، نماينده شوراي رؤساي مناطق و نماينده اعضاي هيات علمي عضو شوراي دانشگاه و دبير شوراي دانشگاه انجام مي‏شود.

تبصره: پس از وصول و قبل از شمارش آرا، مشخصات راي‏دهندگان از اصل برگ آرا جدا مي‏شود و پس از آن شمارش آرا صورت مي‏گيرد.

ماده شش- به منظور حضور حداقل يك نفر از هر منطقه در شورا، از مناطقي كه عضو منتخب ندارند، يك نفر رئيس يا عضو هيات علمي آن منطقه كه حائز اكثريت آرا هستند به عنوان ناظر با حق شركت در مذاكرات ولي بدون حق راي در شورا شركت مي‏كنند.

تبصره: اعضاي هيات علمي سازمان مركزي و يا مركز برون مرزي جزو منطقه ده محسوب خواهد شد.

ماده هفت- مهلت اعتراض داوطلبان حداكثر ظرف يك هفته پس از اعلام اسامي حائزين اكثريت آرا، مي‏باشد. اين افراد مي‏توانند اعتراض خود را به صورت كتبي، از طريق نمابر به دبيرخانه شورا ارسال كنند. كليه اعتراضات، با حضور اعضاي حوزه شمارش آرا بررسي شده، نتيجه آن به صورت كتبي به اطلاع شخص معترض مي‏رسد.

اين دستورالعمل در هفت ماده و شش تبصره در شصت و ششمين جلسه شوراي دانشگاه مورخ     7/12/81 به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب لازم‏الاجرا مي‏باشد./ف