تاريخچه دانشكده علوم‌پايه

تاريخچه بخش علوم پايه

 

بخش علوم پايه در ابتدا تحت عنوان دانشكده علوم پايه دانشگاه پيام‌نور در سال 1368 تاسيس گرديد. اين دانشكده در بدو تاسيس مشتمل بر گروههاي آموزشي فيزيك، شيمي، رياضي، زيست‌شناسي و زمين‌شناسي بود كه پس از چندي گسترش يافته و گروههاي آموزشي آمار، اقتصاد كشاورزي، كامپيوتر و معماري نيز در اين دانشكده راه‌اندازي شدند. در سال 1385 پس از تشكيل دانشكده‌هاي مهندسي و كشاورزي، گروههاي اقتصاد كشاورزي، كامپيوتر و معماري از اين دانشكده جدا و به دانشكده‌هاي مرتبط پيوستند.

همچنين، پس از تغييرات بنيادي در ساختار تشكيلات دانشگاه پيام نور، در سال 1390 دانشكده علوم پايه منحل و بخش علوم پايه جايگزين آن شد.

هم اكنون، گروه هاي علمي فيزيك، شيمي، رياضي، آمار، زيست شناسي و زمين شناسي به عنوان زير مجموعه بخش علوم پايه مشغول فعاليت هستند و وظايف محوله تعريف شده در تشكيلات تفصيلي دانشگاه را انجام مي دهد.

علاوه بر اين، كميته منتخب علوم و كميسيون تخصصي علوم كه از اركان هيأت مميزه دانشگاه مي باشند و بررسي تقاضاهاي تمديد قرارداد، ترفيع و ارتقاي اعضاي هيأت علمي را برعهده دارند نيز، به عنوان زير مجموعه هاي ديگر بخش علوم پايه مشغول فعاليت هستند.

همچنين كارگروه هاي بررسي صلاحيت علمي اعضاي هيأت علمي متقاضي تبديل وضعيت، در بخش علوم پايه فعال مي باشند و پرونده هاي ارجاع شده توسط دبيرخانه جذب دانشگاه را مورد بررسي قرار مي دهند و امتياز فعاليتهاي علمي متقاضيان را تعيين مي كنند.

 
     
[Part_Footer]