آيين نامه داخلي شوراي دانشگاه پيام نور

                                   آيين نامه داخلي شوراي دانشگاه پيام نور

 

مقـدمه:  باتوجه به اصلاحات جديد اساسنامه و تشكيل دوره جديد شوراي دانشگاه پيام نور و تغيير شرح وظايف و تركيب اعضاي آن، آيين نامه داخلي شوراي دانشگاه مصوب دوازدهمين جلسه اين شورا مورخ 21/10/71، براساس بند14 مذاكرات پنجاه و چهارمين جلسه شوراي دانشگـــاه مـــورخ 21/3/1380  اصلاح و به شرح اين آيين نامه تدوين مي‏شود. در اين آيين نامه، دانشگاه پيام‏نور و شوراي دانشگاه پيام نور به ترتيب دانشگاه و شورا ناميده مي‏شوند.    

ماده يك ـ اعضاي شورا مطابق ماده يازده اساسنامه دانشگاه تعيين مي‏شوند.

تبصره 1 ـ رئيس شورا مي‏تواند با تصويب اعضاي شورا، اشخاصي را در برخي از جلسات به عنوان عضو مدعو بدون حق راي دعوت كند.

تبصره 2 ـ‌  در صورتي كه عضو حقيقي در مدت عضويت سه جلسه متوالي يا پنج جلسه غير متوالي غيب غيرموجه داشته باشد از عضويت مستعفي شناخته، و نفر بعدي در انتخابات براي مدت باقيمانده  جايگزين مي‏شود.  مرجع تشخيص موجه يا غير موجه بودن غيبت رئيس شورا است.

تبصره 3 ـ  در مورد عضو حقوقي باتوجه به نظر رئيس دانشگاه اتخاذ تصميم مي‏شود. 

ماده دو ـ وظايف شورا مطابق ماده دوازده اساسنامه دانشگاه است. 

ماده سه ـ با رعايت تبصره 2 ماده 11 اساسنامه دانشگاه، رياست جلسه در غياب رئيس شورا برعهدة نايب رئيس شورا است.  

ماده چهار ـ دبير شورا به پيشنهاد رئيس شورا و باتصويب شورا از ميان اعضاي شورا و يا افراد خارج از شورا به مدت دو سال انتخاب مي‏شود. وظايف دبير به شرح زير است.

ـ تهيه دستور جلسه كه به تاييد رئيس شورا رسيده باشد.

 ـ دعوت از اعضاي شورا براي شركت در جلسات.

 ـ تنظيم صورت جلسات شورا.

- ابلاغ صورت جلسات شورا.

- انجام امور مربوط به دبيرخانه.

- ساير انجام امور محوله از طرف رئيس شورا. 

ماده پنج ـ‌جلسات شورا حداقل حدود  هردوماه يك‏بار تشكيل مي‏شود.

تبصره ـ جلسات فوق‏العاده برحسب ضرورت، به پيشنهاد رئيس شورا يا به پيشنهاد كتبي حداقل سه عضو شورا تشكيل مي‏شود.

 

ماده شش ـ  جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاي شورا رسميت مي‏يابد و كليه تصميمات با راي موافق بيش از نصف كل اعضا به تصويب مي‏رسد. 

ماده هفت ـ‌ دستور جلسات براساس پيشنهاد رئيس دانشگاه و يا پيشنهاد حداقل سه نفر از اعضا و يا مواردي كه بنا به تصميم هيأت امناي دانشگاه يا كميسيون دائمي هيأت امناي دانشگاه ضرورت دارد كه در شورا بررسي شود، تنظيم مي‏شود.

تبصره 1ـ  پيشنهادهاي جديد و خارج از دستور جلسه هنگام تشكيل جلسه با تاييد حداقل سه نفر از اعضاي شورا و پس از تصويب شورا در دستور جلسه قرار مي‏گيرد. 

تبصره 2­ ـ‌ موارد فوريتي با راي موافق حداقل دوسوم كل اعضاي حاضر، به عنوان اولين دستور جلسه در دستور جلسه قرار مي‏گيرد. 

تبصره 3ـ زمان ارائه گزارش‏هاي پيش از دستور توسط اعضاي شورا، حداكثر 15 دقيقه است.  

ماده هشت ـ  در صورت نياز و به منظور بررسي و ارائه گزارش درخصوص برخي از مسائل مورد مذاكره، كميسيون‏هائي مركب از دو يا چند نفر از اعضاي شورا يا اعضاي هيأت علمي و يا ساير افراد ذيصلاح به تشخيص شورا تشكيل مي‏شود. 

ماده نه ـ  كفايت مذاكرات توسط رئيس شورا و يا دو نفر از اعضا پيشنهاد و با تصويب شورا اعلام مي‏شود.

ماده ده ـ  مصوبات شورا پس از تصويب تا شش ماه امكان تغيير و برگشت در دستور جلسه را ندارد.

تبصره ـ  درصورتي كه شورا بخواهد قبل از انقضاي شش ماه يكي از مصوبات قبلي خود را مورد بررسي مجدد قرار دهد، نياز به راي موافق حداقل دوسوم كل اعضاي شورا دارد. 

ماده يازده ـ  صورت جلسات شامل مطالب پيش از دستور، گزيده مذاكرات و مصوبات شورا، پس از رؤيت و امضاي اعضاي شورا مبني بر تاييد آن‏ها با امضاي دبير شورا ابلاغ مي‏شود.

تبصره‌ـ‌ اگر صورت جلسه حتي توسط يك نفر از اعضا تشكيل شود، لازمست قبل از ابلاغ به منظور رفع شبهه در جلسه بعدي قرائت شود و تصميم لازم اتخاذ گردد.

اين آيين نامه در يك مقدمه،‌ يازده ماده و نه تبصره در پنجاه و پنجمين جلسه شوراي دانشگاه مورخ   22/5/80 به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب لازم‏الاجرا است.