استفاده از سالن‏هاي غذاخوري

 

دستورالعمل استفاده از سالن‏هاي غذاخوري دانشگاه پيام نور

 

مقدمه: با عنايت به پيشنهاد شماره 9733/105 مورخ 22/12/79 سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور و به استناد بند «د» تبصره 17 قانون بودجه سال 1380 كل كشور و با توجه به آيين نامه اجرايي بند فوق به شماره 59579/ت24357 هـ مورخ 27/12/79 اين دستورالعمل به‏منظور استفاده بهينه از سالن‏هاي غذاخوري دانشگاه پيام نور تنظيم شده است.  در اين دستورالعمل دانشگاه پيام نور و سالن‏هاي غذاخوري، به ترتيب دانشگاه و سالن ناميده ميشوند.

ماده 1 ـ  استفاده خصوصي از سالن فقط در ساعات غيراداري و تعطيلات مجاز مي‏باشد.

ماده 2ـ‌   سالن و امكانات آن براي برگزاري جشن‏ها، سوگواري‏ها يا مهماني‏هاي عمومي مي‏تواند در اختيار متقاضيان قرار گيرد.

تبصره ـ  بهره‏برداري از سالن به‏منظور فعاليت‏هاي سياسي و .... مجاز نمي‏باشد. 

ماده 3ـ‌ استفاده از امكانات آشپزخانه يا ساير موارد كه به پيمانكاران واگذار شده است، منوط به هماهنگي متقاضي با پيمانكار مي‏باشد.

ماده 4ـ اولويت استفاده از سالن به‏ ترتيب كارمندان دانشگاه،‌خانواده‏هاي درجه اول كارمندان دانشگاه، كارمندان ساير دانشگاه‏ها و مؤسسات پژوهشي و كارمندان ساير دستگاه‏ها مي‏باشند.

تبصره: كارمندان ساير دستگاه‏ها ملزم به ارائه معرفي نامه از مؤسسه محل خدمت خود مي‏باشند.

ماده 5 ـ متقاضي استفاده از سالن ملزم به ارائه تقاضاي كتبي خود به همراه معرفي نامه موضوع تبصره ماده 4 و يك قطعه چك به مبلغ -/000/000/10 ريال به عنوان ضمانت حداقل 10 روز قبل از تاريخ استفاده به مديريت عمومي دانشگاه و در مركز به رئيس مركز مي‏باشد.

تبصره ـ   چك مذكور پس از تخليه سالن و تسويه حساب به متقاضي عودت داده مي‏شود. 

ماده 6ـ‌  متقاضي بايستي براي هر نوبت استفاده خصوصي از سالن به ازاي هر نفر مبلغ -/1500 ريال به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‏داري كل واريز و فيش آن را حداكثر 5 روز قبل از استفاده به مديريت عمومي دانشگاه و در مركز به رئيس مركز تحويل دهد.

تبصره 1ـ‌  حداقل مبلغ واريزي برابر تعرفه 40 نفر محاسبه و تعيين مي‏شود.

تبصره 2ـ  سالانه مبلغ مذكور در اين ماده افزايش مي‏يابد، و در حال حاضر نرخ افزايش حدود 12% تعيين مي‏شود، و رقم گرده شده توسط دانشگاه اعلام مي‏گردد.

ماده 7-  كليه هزينه‏هاي جانبي از قبيل مواد غذائي و مصرفي، تأمين نيروي انساني براي نظافت و پذيرايي، حق طبخ و غيره به عهده استفاده كننده مي‏باشد.

ماده 8- در صورت انصراف از استفاده از سالن، متقاضي بايستي مراتب را كتباً تا 5 روز قبل از تاريخ استفاده به دانشگاه اطلاع دهد.  در غير اين صورت كل هزينه واريزي به نفع خزانه‏داري كل ضبط مي‏شود.

ماده 9 – جبران خسارت و صدمات احتمالي وارده به تأسيسات، وسايل موجود در سالن غذاخوري و آشپزخانه به عهده استفاده كننده مي‏باشد.

اين دستورالعمل در يك مقدمه، 9 ماده و 5 تبصره در چهارصد و سي و نهمين جلسه هيأت رئيسه دانشگاه مورخ 18/4/80 مطرح و مورد تصويب قرار گرفت و از تاريخ تصويب در سازمان مركزي قابل اجرا است.  همچنين اين دستورالعمل در پنجاه و ششمين جلسه شوراي دانشگاه مورخ 11/7/80 به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب در دانشگاه قابل اجرا است.