معاون  اداره کل امور مالی

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

وضعیت استخدامی

آدرس الکترونیکی

شماره تماس

علی اصغر عیوضی حشمت

مدیریت بازرگانی

دکتری

استادیار

ali.eivazi.h@gmail.com

22441470

شرح وظایف معاون  اداره کل امور مالی

۱.مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به حل مشکلات و تعیین خط مشی دانشگاه از بعد مالی

۲. مشارکت در تهیه برنامه های سرمایه ای

۳. مشارکت در تصمیم گیری برای تامین منابع مالی مورد نیاز و چگونگی استفاده از منابع مالی موجود

۴. بررسی و تایید نهایی صورتهای مالی تهیه شده

۵. تدوین آئین نامه و دستورالعملهای مالی و اجرائی و نظارت بر اجرای آن

۶. بررسی و تایید نهایی محاسبات مربوط به قیمت تمام شده خدمات و فعالیتها

۷. اعمال نظارت بر ثبت و نگهداری و کنترل دارائی های ثابت

۸. شرکت در جلسات بودجه و همکاری لازم به منظور تهیه بودجه سالیانه دانشگاه

۹. برنامه ریزی جهت بستن حسابها در پایان سال مالی و تهیه گزارشهای مالی مورد نیاز جهت ارائه به مراجع ذیربط

۱۰. اتخاذ ترتیبات لازم به منظور هماهنگی با بازرس و حسابرسان و سایر مراجع ذیصلاح

۱۱ نظارت عالی بر ثبت به موقع و صحیح حسابها و ارسال گزارشات قانونی

12. هماهنگی امور مالی با سایر واحدهای دانشگاه به منظور یکپارچه سازی فرآیندهای مالی و عملیاتی

13. تصمیم گیری در خصوص تامین نیروی انسانی در واحدهای تحت نظارت و همچنین تنظیم برنامه آموزش جهت کارکنان

14. نظارت عالی بر استقرار و اجرای سیستم یکپارچه مالی (ERP)- حسابداری تعهدی

15.برنامه ریزی جهت بهبود روشها، فرآیندها و سیستم های مالی و همچنین تهیه گزارشات مدیریتی مورد نیاز دانشگاه

16. همکاری در برنامه ریزی لازم جهت استقرار نظام کنترلهای داخلی