مدیر کل امور مالی


 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

آدرس الکترونیکی

شماره تماس

معراجعلی عین آبادی

مدیریت مالی

کارشناسی ارشد

22441470

23322367

22458208


شرح وظایف مدیر کل امور مالی


1.اعمال نظارت مالي با رعايت مفاد اين آيين نامه و مصوبات هيأت امنا

2. نگاهداري حساب و تنظيم گزارشها و صورتهاي مالي و نظارت بر حفظ اسناد، دفاتر و مدارک مالي

3.نگاهداري و حفظ و حراست و تحويل وجوه، نقدينه ها، سپرده ها و اوراق بهادار

4.نگاهداري حساب و نظارت بر اموال

5.نظارت و کنترل بر وصول درآمدهاي اختصاصي و واريز آن ها به خزانه.

6.تجزیه و تحلیل کلیه اطلاعات مالی به منظور ثبت و طبقه بندی دارایی ها، بدهی ها، درآمدها و هزینه های دانشگاه.

7.تهيه گزارشهاي لازم از وضعيت اعتبارات، كمك‌ها و عمليات مالي و ارايه عملكرد مالي به معاونت اداری، مالی و عمرانی.

8.نظارت بر وصول و انتقال درآمدها به حساب خزانه‌داري كل کشور و تهيه گزارشات مربوط به عملكرد بودجه دانشگاه و ارايه آن به معاونت اداری، مالی و عمرانی و مسوولین ذيربط.

9.دريافت درآمدها و مطالبات و همچنين پرداخت هزينه‌هاي مستمر، ديون و ساير تعهدات دانشگاه براساس اعتبارات مصوب و مجوزهاي صادره.

10.ارائه خدمات متمركز در زمينه محاسبه و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان شاغل (اعم از هیأت علمی و غیر علمی).

11.رسيدگي به اسناد هزينه‌هاي دانشگاه از لحاظ انطباق با مقررات و آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي .

12.اعمال نظارت بر حفظ و نگهداري اموال منقول و غيرمنقول دانشگاه و ثبت کامل مشخصات و اموال در دفاتر نگهداري حساب اموال و تهيه آمارهاي لازم در اين زمينه و ارايه آنها به مسوولین دانشگاه.

13.اجراي صحيح خط‌مشي و سياستهاي كلي دانشگاه در زمينه امور مالي.

14.شركت در شوراها و كميته‌هاي تخصصي برحسب مورد.