كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
بخش علوم پایه سال تحصیلی 96-95

بخش علمی علوم پایه               سال تحصیلی 96-95

ریاضی محض ( گرایش آنالیز)
(مخصوص ورودی های دوم 94-93 و اول 95-94 به بعد)

ریاضی محض (گرایش هندسه)
(مخصوص ورودی های دوم 94-93 و اول 95-94 به بعد)

ریاضی محض ( گرایش جبر جابجایی و همولوژی)
(مخصوص ورودی های دوم 94-93 و اول 95-94 )

ریاضی محض ( گرایش ابرجبرها و جبرهای مرتب شده)
(مخصوص ورودی های دوم 94-93 و اول 95-94)

ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات ( کنترل و بهینه سازی)
(مخصوص ورودی های دوم 94-93 و اول 95-94)

ریاضی گرایش کاربردی
(مخصوص ورودی های دوم 94-93 و اول 95-94 )

ریاضی کاربردی
( مخصوص ورودی های 95 و بعد از آن)

ریاضی محض گرایش جبر
(مخصوص ورودی های 96-95 و به بعد)

شیمی- شیمی آلی

شیمی - شیمی تجزیه

شیمی - شیمی فیزیک

شیمی- شیمی معدنی

فیزیک گرایش هسته ای
(مخصوص ورودی های 89 و بعد از آن)

فیزیک گرایش نظری

فیزیک

بیوشیمی

آمار

زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی                            جدول تطبیق

بيشتر