آيين‌نامه شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه پيام‌نور

آيين‌نامه شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه پيام‌نور

مقدمه :

در جهت تحقق اهداف تعيين شده در مفاد بند الف از ماده 6 آيين نامه مديريت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي, مصوب دويست و چهل و نهمين جلسه مورخ 11/4/1370شوراي عالي انقلاب فرهنگي, شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه پيام نور كه در اين آيين‌نامه به اختصار شورا ناميده مي‌شود, تشكيل مي‌شود.

ماده 1- هدف :

هدف از تشكيل شورا, نظارت بر اجراي دقيق قوانين, مصوبات, ضوابط و مقررات, آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و ارايه رهنمودهاي اجرايي براي ارتقاي كيفيت فعاليت‌هاي دانشگاه در تمامي ابعاد آموزشي, پژوهشي, فرهنگي و اجرايي است.

ماده 2- وظايف :

2-1-  تصويب شاخص هاو دستور العمل هاي لازم براي ارزيابي كليه فعاليت هاي دانشگاه

2-2-  تعيين و تصويب معيارهاي شناسايي نيروهاي مستعد

2-3- ارايه نظرهاي مشورتي درباره عملكرد مديريت هاي اجرايي به رييس دانشگاه

2-4- تبيين سازوكاربه منظور تعيين اعضاي كميته هاي تخصصي شورا

2-5- تصويب پيشنهادها و طرح هاي كميته هاي تخصصي شورا

2-6- تصويب دستور العمل هاي نظارتي و ارزيابي

2-7- تنظيم و تصويب آيين نامه هاي داخلي شورا

2-8- بررسي موارد ارجاعي از طرف رييس دانشگاه

ماده 3- تركيب شورا

3-1-  رييس دانشگاه (رييس شورا)

3-2-  معاونان دانشگاه (معاون برنامه‌ريزي و ارزيابي - نايب رييس شورا)

3-3-  مدير نظارت و ارزيابي (دبير شورا)

3-4-  مجري و مدير طرح‌ها ي عمراني 

3-5-  سه عضو هيأت علمي دانشگاه به انتخاب اعضاي هيأت علمي

3-6-  يك رييس منطقه به انتخاب رييسان مناطق

3-7-  دو رييس مركز به انتخاب رييسان مراكز 

3-8-  يك مدير سازمان مركزي به انتخاب مديران سازمان مركزي

3-9-  يكي از كاركنان يكي از مراكز و واحدها به انتخاب رييسان مناطق

3-10- يكي از كاركنان سازمان مركزي به انتخاب كاركنان سازمان مركزي

تبصره 1: اعضاي حقيقي شورا با حكم رييس دانشگاه و به مدت 2 سال انتخاب مي شوند.

تبصره 2: كاركنان عضو شورا بايد داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي با حداقل چهار سال سابقه كار در دانشگاه بوده و از تعهد و حسن شهرت برخوردار و فاقد مسووليت اجرايي باشند.

ماده 4- دبيرخانه :

دبيرخانه شورا به مسؤوليت مدير نظارت و ارزيابي و به منظور ايجاد هماهنگي ميان كميته‌هاي تخصصي شورا و  واحدهاي تابعه دانشگاه در زمينه اجراي مصوبات شورا در مديريت نظارت و ارزيابي تشكيل مي‌شود.

تبصره : صورت جلسه‌هاي شورا كه به امضاي رييس يا نايب رييس شورا و دبير شورا مي‌رسد, از طريق دبيرخانه و توسط دبير شورا به واحدهاي ذيربط ابلاغ مي‌شود. جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز با امضاي دبير شورا صورت مي‌گيرد.

ماده 5- وظايف دبير شورا :

5-1- ابلاغ مصوبات شورا

5-2-  نظارت بر حسن اجراي انتخابات مربوط به تعيين اعضاي حقيقي شورا  

5-3- ايجاد هماهنگي با واحدهاي تابعه در دانشگاه به منظور جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز

5-4- ارايه طرح‌ها و پيشنهادهاي كميته‌هاي تخصصي در شورا

5-5- تهيه و تنظيم دستور جلسات شورا و ابلاغ به اعضا

5-6- تهيه و تنظيم صورت جلسات شورا

5-7- ارايه گزارش از نتايج اجرايي مصوبات شورا

5-8- ايجاد هماهنگي و ارتباط ميان شورا و وزارت متبوع

ماده 6- كميته‌هاي تخصصي :

به منظور تهيه و تدوين شاخص‌ها و دستورالعمل‌هاي لازم براي نظارت بر فعاليت‌هاي مختلف دانشگاه, همچنين تجزيه و تحليل داده‏ها و اطلاعات و ارايه راهكارهاي ارزيابي در ابعاد مختلف به شوراي نظارت و ارزيابي, دو كميسيون و يك كميته تخصصي به شرح زير و متشكل از واحدهاي ذيربط زير نظر دبيرخانه شورا تشكيل مي‌شود :

6-1-  كميسيون نظارت متشكل از يكي از كاركنان از هر يك از حوزه‌هاي آموزشي, اداري و مالي, برنامه‌ريزي و ارزيابي, پژوهشي و دانشجويي به انتخاب معاون مربوط و يكي از كاركنان مديريت عمراني به انتخاب مدير مربوط و دو عضو هيأت علمي دانشگاه به انتخاب هريك از رييسان دانشكده‌ها.

6-2- كميسيون ارزيابي متشكل از يكي از كاركنان از هر يك از حوزه‌هاي آموزشي، اداري و مالي, برنامه‌ريزي و ارزيابي, پژوهشي و دانشجويي به انتخاب معاون مربوط و يكي از كاركنان مديريت عمراني به انتخاب مدير مربوط و دو عضو هيأت علمي دانشگاه به انتخاب هر يك از رييسان دانشكده‌ها.

6-3-  كميته نظارت و ارزيابي منطقه متشكل از رئيس منطقه, يك نفر از رييسان مراكز و واحدهاي تابعه, سه عضو هيأت علمي و دو نفر از كاركنان شاغل در مراكز و واحدهاي منطقه.

تبصره 1: اعضاي كميسيون ‌نظارت با كميسيون ارزيابي متفاوت خواهندبود.

تبصره 2: كاركنان عضو كميسيون‌هاي نظارت و ارزيابي بايد داراي حداقل مدرك كارشناسي با حداقل چهار سال سابقه كار در دانشگاه بوده و از تعهد و حسن شهرت برخوردار و فاقد مسؤوليت اجرايي باشند.

تبصره 3: وظايف و نحوه تشكيل كميته نظارت و ارزيابي منطقه در دستورالعمل جداگانه‌اي مي‌باشد .

اين آيين‌نامه در 6 ماده, 29 بند و 6  تبصره در هفتمين جلسه شوراي نظارت و ارزيابي مورخ 25/7/79 به تأييد و با انجام برخي اصلاحات در تاريخ  4/10/1381 در شصت و پنجمين جلسه شوراي دانشگاه به تصويب نهايي رسيد./ف

 
     
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما